Språkutvecklande sagoarbete genom Cirkelmodellen

Jag heter Jenny Egerheim och arbetar som svenska som andraspråkslärare i Luleå och nu tänkte jag berätta lite om hur jag arbetar språkutvecklande. På min blogg dokumenterar jag mitt arbete, skolainorr.blogspot.se. Där skriver jag om svenska som andraspråk och språkutvecklande arbete generellt.

Jag brukar arbeta efter cirkelmodellen och en hel del med skönlitteratur. När man arbetar med flerspråkiga elever är det viktigt att framförallt arbeta med att bygga upp ordförråd, läsförståelse och att tala, men arbetssättet gagnar alla elever. Genom skönlitteratur och dess bilder tycker jag att man har en bra bank att arbeta utifrån, med bland annat ordförråd.

På Skolverkets hemsida kan man läsa följande frågor i en checklista för ett språkutvecklande arbete. Gå in på Skolverket om du vill läsa hela listan.

  • Får eleverna möjlighet att muntligt bearbeta innehållet?

  • Får eleverna möjlighet att skriftligt bearbeta innehållet?

  • Ges goda möjligheter till interaktion och utvecklande samtal? (Parvis, smågrupper, lärare-elev, helklass)

  • Stöttas eleverna vid läsning av texter innan, under och efter läsningen?

  • Stöttas eleverna när de skriver genom att läraren visar modelltexter och leder gemensamt skrivande?

bild 1

Arbetar man efter Cirkelmodellen tycker jag att man arbetar med frågorna ovan.

I cirkelmodellen steg ett bygger man ju upp kunskap. När vi bearbetar en saga startar vi med att se på bilderna och påbörjar därefter ett samtal. Vad ser vi på bilden? Vad heter det? Eleverna ställer frågor och vi reder ut begrepp. Vad är en galosch? Och en rock? uttrycket ”ett par” och givetvis obestämd artikelen eller ett tar vi med.  Vi slutar med att skriva ordlistor. T ex Vinterordlistor som när vi arbetade med Olles skidfärd i åk 2.

bild 2

Här ser ni hur vi arbetade med ordförråd och förförståelse för Rödluvan i år 2. Det är inte klokt vad mycket man kan få med : ) av en bra bild, och vilka roliga samtal det blir.

Så, i Cirkelmodellen fas 1 bygger man upp kunskap. Sammanfattningsvis får eleverna

  • Tala,diskutera, fråga och berätta om ordens betydelse.
  • Skriva ner orden och renskriva dem på ipads.
  • Öka på sitt ordförråd, vilket har gett dem en förförståelse för sagan.
bild 3

Bild från ASL tipsblogg, Malmö.

När vi kommit hit läser vi sagan högt, jag läser oftast först, men sedan kan eleverna, om sagan är på en lagom svår nivå läsa den parvis. Därefter återberättar vi den. Här brukar jag och eleverna hjälpas åt. De säger och jag skriver på tavlan, därefter skriver eleverna ner vår återberättade saga i sina skrivböcker. Ibland stannar vi där men ofta renskriver de på i-pads.

Ungefär så är min arbetsgång. Sedan är vi inne i fas fyra där eleverna skriver egna sagor, kanske med inspiration av sagan vi arbetat med. Hela cirkeln tar ju flera lektioner i anspråk, men om jag går tillbaka till checklistan på Skolverkets hemsida tycker jag att detta arbetssätt innebär en rik tal-, läs- och skriftproduktion för eleverna, vilket ska känneteckna ett språkutvecklande arbete. Det blir många samtal, uppläsningar, interaktioner, mycket skrivning och redovisningar. Det blir väl genomarbetat och det är ett roligt arbetssätt!

Titta gärna in på min blogg om du vill läsa mer.

Jenny Egerheim