Tid är pengar

Jag som bloggar idag är bibliotekarie på en grundskola i förorten. Vår skola är en av de grundskolor i Stockholms stad som får högst socioekonomiskt tilläggsbelopp, och jag tänker försöka beskriva varför vi behöver de pengarna så väl. En del av skolans verksamhet har jag god inblick i, men vad till exempel elevhälsoteamet, skolledningen och fritidspersonalen gör har jag lite diffusare uppfattning om. Min bild behöver därför med säkerhet kompletteras, men här är den i alla fall:

Pengar är tid.

Vi behöver tid för att ta emot nya elever. Varje vecka är det inskrivningssamtal med mestadels nyanlända elever, det är tolkar med som talar med föräldrar eller kontakt med både gode män och familjehem. Nya elever ska placeras i undervisningsgrupp och tas om hand av sina mentorer och sina klasskamrater, de ska lotsas in i undervisningen av olika lärare, deras kunskaper ska kartläggas, lärarna ska hitta material som passar för varje individ och jag tror att även elevhälsan behöver få koll på alla nya.

Vi behöver tid för ge våra elever den bästa undervisningen. Ofta framställs det som att vi ska ha särskilt skickliga lärare och att pengar därför behövs till höga löner. Det är nog rätt, men eftersom våra lärare har ett krävande uppdrag så behöver de enligt min uppfattning mer tid till planering, samarbete och kollegialt lärande och skulle därför behöva en lägre undervisningsgrad. Tvålärarsystem förordas ofta, med två lärare i klassrummet kan eleverna förstås få bättre stöd och dessutom kan ordinarie undervisning fortsätta även om en lärare blir sjuk. När vi tvingas ta in vikarier utifrån blir det ofta oroligt i klasserna. Det är också bra med studiehandledare som kan elevernas modersmål och som finns tillgängliga i undervisningen. Studiehandledning och annat stöd i vardagen underlättar för eleverna att följa undervisningen.

Skolledningen behöver också mer tid, det är hela tiden väldigt många akuta ärenden som ska lösas, förutom att de likt alla andra skolledare ska leda skolans arbete och sköta ekonomin. En speciell sak är att många vill oss väldigt väl på vår skola, det är organisationer och andra kommunala instanser som vill hjälpa till. Det är ju jättefint, men kräver tid för förberedelser och genomförande för att bli bra. Eftersom det är tufft att arbeta hos oss tror jag att även rekrytering av personal tar ovanligt mycket tid för skolledningen. Och ekonomin blir i högsta grad oförutsägbar med stor omsättning av elever.

Fritidspersonalen behöver tid för att skapa trygghet och en meningsfull fritidsverksamhet. I vår stadsdel behöver eleverna lotsas ut i samhälle och föreningsliv på olika sätt. De måste få känna att hela Stockholm är deras, inte bara förorten. Och det är få av våra familjer som åker in till stan på helgerna, som går på museer och kulturevenemang eller fikar någon annanstans än i den närmsta omgivningen.

Studie- och yrkesvägledning tar tid. Vi har många elever som inte tror på sig själva och ser vad de har för möjligheter. Vi har också många som är supermotiverade och vill bli ingenjörer, läkare eller tandläkare men kanske inte har de allra bästa betygen. De behöver få veta alternativ. Skolsystemet, dess möjligheter och krav, behöver förklaras för elever och föräldrar, som ofta inte har egen erfarenhet av svensk skola.

Vi behöver tid i skolbiblioteket. Den tiden vill jag använda till att stimulera läsningen på många olika sätt. Det är den bristande läsförmågan som är käppen i hjulet för de flesta av våra elever, och utöver en god undervisning behöver de läsa mycket på fritiden. Att tillgängliggöra resurser på elevernas modersmål tar mycket tid för oss bibliotekarier, det är svårt att hitta och köpa in böcker eller leta reda på webbresurser. Eleverna behöver även mycket stöd runt användningen av IT. Det finns undersökningar som visar att förmågan att använda IT för sina studier är i högsta grad beroende av föräldrarnas utbildningsnivå och det måste kompenseras. Dessutom behöver skolbiblioteket vara öppet, även på eftermiddagar. Våra elever behöver en lugn plats att studera, med stöd av vuxen och tillgång till datorer och annat material.

Expeditionen behöver mer tid, en skola med stor omsättning av elever kräver flexibilitet och snabbhet av alla inblandade. Föräldrar kommer till skolan för att få personlig hjälp med olika saker, gärna av någon som kan deras språk. Det kan också vara rätt udda saker som tar tid, detta att elever byter personnummer kan till exempel ta obegripligt med tid att reda ut i ogenomtänkta IT-system.

Studier vid matteböcker

Sist men inte minst vill jag påpeka att eleverna behöver mer tid! Det tar tid att studera på ett språk man ännu inte till fullo behärskar, det behövs alltså mer undervisningstid, lovskola, läxhjälp etcetera. Om eleverna inte har gått i skola i sina hemländer, de kanske inte ens har lärt sig att läsa och skriva, så behöver de ännu mer tid! Det är omöjligt att hämta in nio års skolgång på ett par tre år. Och en liten grej som också tar sin tid: de flesta av våra elever som kommer från andra länder behöver gå i simskola för att fixa idrottsbetyget!

Avslutningsvis vill jag påminna om att detta alltså är min bild, några av de saker jag uppfattar i vardagen på min skola. Jag är övertygad om att den kan kompletteras och fördjupas av andra som har mer insikt i vissa delar av skolans verksamhet.

Om ni är intresserade av vad som händer i mitt skolbibliotek är ni välkomna att läsa bloggen Vad gör de i biblioteket? på Pedagog Stockholm

Cilla Dalén, bibliotekarie på Hjulsta grundskola i Stockholm