En skolas arbetsdagar eller kort och gott schema

Skolstart och alla vill ha ett så bra schema som möjligt. Men vad är ett bra schema? Är det sovmorgon alla dagar i veckan och helst sluta innan lunch? Är det när jag har långa raster så jag kan hänga med kompisarna? Är det när jag som pedagog har alla mina lektioner innan lunch för att eleverna är piggast då? Är ett bra schema, ett schema där så många som möjligt, elever och pedagoger, har varierande dagar som är ungefär lika långa?

Jag gillar verkligen att lägga schema. Tycker om utmaningen att få till ett schema som så många som möjligt tycker är bra. Jag har sett många scheman för olika skolor och det fascinerande är att alla skolor tänker olika. Vilka lektioner ska vi lägga parallellt. Vilka ämnen lägger vi först. Jag tror att alla skolor har just sina flaskhalsar som påverkar i vilken ände schemaläggaren måste börja.

Jag jobbar på en skola med cirka 100 personal och 400 elever. För mig är det viktigt att mina kollegor är med i schemaprocessen. Kort kan jag säga att den processen består av två steg. Tidigt på vårterminen får i stort sett all personal skicka in önskemål kring vad de vill jobba med nästkommande läsår. Utifrån skolans behov och den kompetens som finns bland personalen skapar vi ett organisationsförslag. Nästa steg i processen är att arbetslag och personal skickar in önskemål kring schema. Här vill jag att den pedagogiska tanken ska styra önskemålen. Utifrån detta skapar jag ett schemaförslag som jag har som mål att arbetslagen ska få se innan vi går på sommarlov. För att återigen poängtera att det är eleverna och den pedagogiska tanken som är i fokus i första hand får arbetslagen se klassernas scheman innan jag går ut med personalens personliga scheman.

Hos oss jobbar vi med långa lektioner i den mån det är möjligt. Självklart är att vi måste tänka olika för olika klasser, men utgångspunkten är långa lektioner. (Läs gärna min kollega Sara Anderssons blogg om långa lektioner) När vi jobbar med långa lektioner blir utmaningen för pedagogen att skapa en variation av innehållet för att alla klassrummet ska finna undervisningen utmanande och intressant. Vinsten som jag ser det med långa lektioner är att dagen för eleverna inte blir så splittrad. Vi hinner tillsammans tänka kring vad det är vi jobbar med utan att hasta vidare till nästa lektion. Att ge eleverna tid för reflektion och eftertanke är viktigt. Då vi har ett gemensamt sätt på skolan att starta och sluta lektioner på är de långa lektionerna också av värde upplever jag. (Läs gärna min kollega Sara Ahléns blogg om att rama in lektioner) Utan att behöva känna stress kan vi börja lektionen med att i många fall återkoppla till föregående lektion och avsluta den med att fundera kring vad vi har lärt oss på lektionen.

Vi försöker också i möjligaste mån lägga samma ämne parallellt för flera olika klasser. Detta för att på ett bra sätt kunna utnyttja de resurser vi har på skolan på bästa sätt. Vi har en specialpedagog i varje arbetslag på skolan och jag upplever att de är tacksamma om ämnena läggs parallellt där det finns möjlighet. (Läs gärna min kollega Jessica Kälveheds blogg Tillsammans) Det underlättar även för undervisande pedagoger då de kan arbeta tillsammans över klassgränser för att undervisningen ska möta och tillgodose alla elevers behov.

Schema är spännande. För mig handlar det otroligt mycket om att jag för en dialog med mina kollegor när jag lägger schemat. Att bjuda in kollegorna i arbetet via diskussioner, hur vi bäst kan stödja våra elever i deras vardag, är för mig ett sätt att skapa schemat tillsammans med kollegor även om det i slutändan är jag som lägger pusslet. Utan en dialog vore detta pussel inget kul att lägga men tillsammans kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra gemensamma arbetsdagar ska bli så bra som möjligt, främst för alla våra elever men även för pedagoger då schema är så mycket mer än bara start- och sluttider. Ett väl fungerande schema är genomtänkt och anpassat utifrån pedagogiska tankar och syften och alltid med eleven i fokus.

@lindafornander