Samverkan

Under ca fem års tid, när den nya läroplanen trädde i kraft har samverkan skola fritis stått i fokus och lärandet under hela dagen. Det är inte alltid så lätt i praktiken men jag vill dela med mig lite om hur vi i mitt arbetslag på Rebbelberga skola i Ängelholm hittade en lösning som vi tyckte fungerade för alla, elever, lärare och pedagoger.

Under vårterminen 2014 fick vi alla en arbetslagstillhörighet som bestod av pedagoger med olika kompetenser. När timplanen var lagd blev det arbetslagets uppgift att se till att verksamheten fungerade under hela dagen samt att fördela ansvarsområden, lektioner. mm. Vi har varit två fritidspedagoger i vårt arbetslag och nu även en förskolelärare som under vissa förmiddagar arbetat i skolan. Vi har bidragit med vår kompetens i svenska (läsgrupper), IKT, matematik, SET (Social emotionell träning), skapande och bild samt rekreation och vila. Vi har åkt med eleverna till badhuset där de har deltagit i simundervisning. Sedan har vi haft FRIS (fritidshemmet i skolan) På dessa lektioner som har legat på fredagsförmiddagarna, i år på onsdagar, är uppdelat på två identiska arbetspass där vi delat klasserna mitt av och tagit en halva av varje, då har vi bland annat utforskat vår närmiljö, vi har arbetat tematiskt med områdena, havet, samhälle och demokrati, kroppen, religion, för 100 år sedan, sagor, matematik, rymden, mm. På vår FRIS (Fritidshemmet i skolan) har eleverna getts möjlighet att koppla ihop sina kunskaper med ett praktiskt lärande. Vi har varvat studiebesök med utedagar, lekplats och skogsbesök samt skapande allt enligt läroplanen och allmänna råd. På det här viset skapade vi också förutsättningar för att träna på samarbets och kommunikations förmågor samt att lyssna, problem och konflikthantering, problemlösning, utveckla fantasi och kreativitet, sociala förmågor, förståelse för olika sammanhang, säkerhet och hänsynstagande, grovmotoriska grundformer, respekten för djur, natur och andra människor och formbara material.

Samverkan i den här formen är en stor vinst för alla. Lärarna har kunnat arbeta i halvklasser och vi har fått en mindre hanterbar fritidshemsgrupp att arbeta med. Vi och våra elever har verkligen känt att dessa dagar har varit till glädje för alla och där lärandet har flyttat ut ur klassrummet.

Den sista halvtimmen på tisdagar, i år torsdagar har vi också haft FRIS, då har vi mest fokuserat på rekreation och vila. Det har mestadels blivit massage men också lite filmvisning. I anslutning till temat för 100 år sedan tittade vi på TV serien Kulla-Gulla.

Tack för ordet! Gullan Linnér Fridolfsson Fritidspedagog/Rebbelberga skola i Ängelholm

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck olika former- såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet- som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och bli till en helhet. (Lgr 2011)